SHY en ANBI

Stichting Historisch Ypenburg

Contact gegevens
Postadres: Eiklaan 10, 2282 AV Rijswijk
E-mail: shy@historischypenburg.nl of hvby@historischypenburg.nl
URL: www.historischypenburg.nl/shy

Fiscaal: 8168.00.571
KvK: 27262266
IBAN: NL38RABO 0154902551 Zie HVBY

Doelstelling
De historie van Ypenburg bewaren en levend houden, door verwerving en beheer van Ypenburgse erfgoederen en door visualisatie en informatieoverdracht.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Bestuurssamenstelling
Bert Huijgen, voorzitter;
Wil van Mil, secretaris;
Henk Kronenberg, penningmeester.

Beloning bestuurders
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd en ontvangen ook geen onkostenvergoeding.

Personeel Vereniging
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beleidsplan
Het beheren van het Ypenburgs erfgoed dat in handen is van of in bruikleen is gegeven aan Stichting Historisch Ypenburg en de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg.
Het stimuleren dat Ypenburgse historisch relevante informatiebronnen en objecten worden behouden.
Het ondersteunen van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg in de uitvoering van de doelstellingen van beide organisaties.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De stichting heeft in 2019 de volgende activiteiten ontplooid:
– Beheer van Ypenburgs erfgoed in bezit van de stichting en de historische vereniging.
– Medewerking verleend aan de jaarlijkse herdenking.
– Ondersteuning van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg.

Financieel
De financiën van de Stichting zijn geïntegreerd in die van HVBY. In 2019 zijn geen mutaties geweest en is het vermogen onveranderd. De eigen bankrekening is vanwege de hoge bankkosten opgeheven. HVBY verzorgt de financiële administratie en verantwoordt die jaarlijks met aparte posten in eigen resultatenrekening en op de balans. Zie pagina HVBY en ANBI.